Lady Noor Jahan May Field as Chennai Mayor Candidate

Parameswaran 1953 R Munuswamy Pillai 1954 M.A. Chidambaram Chettiar 1954 V. R. Ramanathan Iyer 1955 – 1956 K. N. Srinivasan 1956 – 1957 Tara Cherian 1957 – 1958 K. Kamalakannan 1958 – 1959 A.P. Arasu 1959 M. S. Abdul Khader 1959 – 1960 V. Munuswamy 1960 – 1961 G kuselar 1961 – 1963 R. Sivasankar Mehta 1963 – 1964 S. Krishnamurthy 1964 C. Chitti Babu 1964 – 1965 M. Minor Mosses 1965 – 1966 Era Sambandham 1966 – 1967 Habibullah Baig 1967 – 1968 Velur D. Narayanan 1968 – 1969 V. Balasundaram 1969 – 1970 S. A. Ganesan 1970 – 1971 Kamakshi Jayaraman 1971 – 1972 R. Arumugam 1972 – 1973 Corporation Suspended (1973 – 1995) M.K. Stalin (1996 – 2002) M. Subramaniam (2002 – 2011) Saidai SA. Duraisamy (2011 – present) Terms: saidai duraisamy caste thirunavukkarasar caste vp kala…